تبلیغات
دانستنی ها
فنون تست زنی:

نتیجه تصویری برای مطالعه کنکور


ﻓﻨـﻮن ﺗﺴﺖزﻧﯽ،ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم دردوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻨـﮑﻮراﺳﺖ.ﺗﺴﻠـﻂ ﺑﺮﺗﺴﺖزﻧﯽ درﻣﻮﻓـﻘﯿﺖ ﮐﻨـﮑﻮرﺗﺎﺛﯿﺮﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری دارد.ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺴﺖزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد،ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺧﻮ اﻫﺪﺑﻮد . ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع،ﺳﻌـﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣـﻮاردی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺿﺮوریﺗﺮﻫﺴﺘﻨﺪ .(مطالب بیشتر در لینک دانلود به صورت pdf)
برای دریافت لینک دانلود کلیک کنید


مطالعه و نحوه ی پیشرفت در کنکور(حتما دانلود کنید بسیار مفید):
نتیجه تصویری برای مطالعه کنکور
لینک اول(آمادگی برای مطالعه)

نتیجه تصویری برای ایام عید کنکور


لینک دوم(ایام عید)

نتیجه تصویری برای +پیشرفت کنکور


لینک سوم(برنامه پیشرفت)


نتیجه تصویری برای باور ها کنکور

لینک چهارم(نقش باور ها< بسیار روحیه بخش دانلود کنید>)